Поточна діяльність

В УКРАЇНІ ЗАТВЕРДЖЕНО НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ З ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ, ВИКЛАДЕНИХ У ЗАКЛЮЧНИХ ЗАУВАЖЕННЯХ КОМІТЕТУ ООН З ЛІКВІДАЦІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК

Документом визначено конкретні заходи, спрямовані на ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року

Планом передбачено удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії та запобігання дискримінації щодо жінок і дівчат, проведення навчання з питань дотримання прав жінок та включення гендерної складової до освітніх стандартів з підготовки фахівців, посилення інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проведення інформаційної кампанії з підвищення правової обізнаності з питань прав жінок, тощо.

Реалізація цих заходів сприятиме подоланню всіх форм дискримінації щодо жінок і дівчат, зниженню рівня гендерно обумовленого та домашнього насильства, попередженню його проявів та своєчасній допомозі постраждалим особам, розширенню економічних можливостей жінок, забезпеченню рівного доступу до правосуддя, участі у прийнятті рішень у політичному та суспільному житті.

Пропонується ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо подолання всіх форм дискримінації щодо жінок за наступними посиланнями.

«Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_794

Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України (Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок)

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/cedaw%20concluding%20observations%20ukr.pdf?la=en&vs=1036

Резолюція Ради Безпеки ООН 1325  http://undocs.org/ru/S/RES/1325%282000%29

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h11

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_i27

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_i28

«Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»

https://rm.coe.int/1680093d9e

«Пекінська декларація» 1995 року

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507

«Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2021-roku