Правила внутрішнього трудового розпорядку

Інформацію оновлено станом на 18.03.2020

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальні збори трудового колективу

(протокол зборів №1 від 24.01.2017)

Зі змінами від 18.03.2020

(протокол №1 від 18.03.2020)

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку відділу внутрішнього аудиту  Сумської обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації (далі – відділ), режим роботи, умови перебування державних службовців та інших категорій працівників відділу (далі – працівники) у відділі та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в відділі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку у відділі затверджуються загальними зборами трудового колективу за поданням начальника відділу і уповноваженого представника трудового колективу відділу на основі  Типових правил.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх працівників, які у ньому працюють, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в управлінні

1. Працівники повинні дотримуватись вимог етичної поведінки, принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

2. Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

3.  Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

4. Важливим компонентом іміджу відділу є зовнішній вигляд його працівників.  Члени трудового колективу  мають дотримуватися ділового етикету. Одяг та взуття мають бути охайними.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників

1. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

2. У відділі  встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 60 хвилин. Перерва не включається у робочий час і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

3. Початок і закінчення роботи працівників відділу та перерва для відпочинку і харчування встановлюються:

 

Понеділок – четвер

П’ятниця

Початок робочого дня

8 год. 00 хв.

8 год. 00 хв.

Перерва для відпочинку і харчування:

-         початок

-         закінчення

 

 

12 год. 00 хв.

13 год. 00 хв.

 

 

12 год. 00 хв.

13 год. 00 хв.

Закінчення робочого дня

17 год. 15 хв.

16 год. 00 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку.

5. Забороняється відволікати працівників від виконання їх посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в відділі здійснюється в табелі обліку використання робочого часу працівниками відділу.

7. Вихід працівника за межі адміністративної будівлі відділу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У відділі ведеться журнал реєстрації місцевих відряджень.

У разі якщо у день вибуття та прибуття з відрядження, у іншу місцевість, до закінчення робочого дня залишається більше 4-х годин, працівник зобов’язаний погодити з керівником структурного підрозділу свій режим роботи у цей день.

8. За ініціативою державного службовця та згодою керівника самостійного структурного підрозділу такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання керівником самостійного структурного підрозділу. Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

         За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

- використання інформації з обмеженим доступом;

         - доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;

         - обов’язкового перебування у приміщенні державного органу (залучення інших працівників державного органу, проведення консультацій, нарад, тощо).

         Правилами внутрішнього службового розпорядку в державному органі можуть визначатись додаткові умови виконання державними службовцями завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу залежно від особливостей реалізації функцій і завдань цього державного органу.

         Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу обліковується як робочий час.

ІV. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність

1. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я начальника відділу щодо причин своєї відсутності.

4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу.

V. Перебування працівників у відділі в вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань працівник може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника, про який повідомляється уповноваженого представника трудового колективу відділу, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати 4 години протягом 2 днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Начальник відділу за потреби може залучати працівників до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом та затверджується наказом  начальника відділу.

Працівникам, які здійснюватимуть чергування у вихідні та святкові дні протягом місяця за їх заявою надається день відпочинку.

3. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

4. У разі залучення працівника до роботи понад установлену тривалість робочого дня в відділі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами.

5. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на власному веброзділі офіційного вебпорталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та  протипожежної безпеки

1. Начальник відділу зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником відділу покладені відповідні функції в відділі.

2. Працівник повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в відділі відповідає начальник відділу та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

1. Працівник  зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду виконати усі доручення, що були йому надані керівництвом (термін виконання яких закінчується не пізніше наступного дня після дати звільнення), передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення в відділі особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відділу та особою, яка звільняється.

Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до його особової справи.

IХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються начальником відділу,  а у випадках, передбачених чинним законодавством  - спільно або за згодою з уповноваженим представником трудового колективу.

 3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до усіх працівників  відділу під розпис, розміщуються на дошці оголошень та на власному веброзділі офіційного вебпорталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області.

Правила внутрішнього службового розпорядку набирають чинності з наступного дня після їх затвердження та діють до затвердження нових. Положення правил внутрішнього службового поширюються і є обов'язковими для всіх працівників управління.

 

Відповідальний за ведення кадрової роботи

відділу внутрішнього аудиту                                               Я.В. Савоненко