Поточна діяльність

Правила внутрішнього службового та трудового розпорядку

Оновлено 03.08.2020

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами державних службовців Департаменту розвиткуінфраструктури Сумської обласної державної адміністрації протокол

від 03.08.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту розвиткуінфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

       від 03.08.2020 70-ОД

 


ПРАВИЛА
 

внутрішнього службового розпорядку Департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації 

 

I.  Загальні положення

 

1. Ці Правила внутрішнього службового розпорядку (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департаменту), режим роботи, умови перебування державних службовців у Департаменті та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна у Департаменті ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку уДепартаменті затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців Департаменту за поданням директора Департаменту на основіТипових правил.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку Департаменту доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у Департаменті, під підпис.

 

II.  Загальні правила етичної поведінки у Департаменті

 

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

III.  Робочий час і час відпочинку державних службовців Департаменту

 

1. Тривалість робочого часу державних службовцівДепартаменту становить 40 годин на тиждень.

2.У Департаменті встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями суботою і неділею.

3. У Департаменті встановлюється такий режим роботи:

початок роботи о 8 год. 00 хв.;

перерва для відпочинку і харчування з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.;

закінчення роботи з понеділка по четверо 17 год. 15 хв., у п’ятницю о 16 год. 00 хв.

Перерва не включається в робочий час, і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

   5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

   6. Облік робочого часу здійснюється у табелі робочого часу.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі Департаменту у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

8. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та директора Департаменту такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником .

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту повинен визначатися з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі Департаменту можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступ до компютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення Департаменту;

обовязкового перебування в приміщенні Департаменту (залучення інших працівників Департаменту, проведення консультацій, нарад тощо).

Правилами внутрішнього службового розпорядку у Департаменті можуть визначатись додаткові умови виконання державними слжбовцями завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту залежно від особливостей реалізації функцій і завдань Департаменту.

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту обліковується як робочий час.

 

 

IV.  Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 

1. Державні службовці Департаменту повідомляють свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державними службовцями вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державними службовцями доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора Департаменту щодо причин своєї відсутності.

4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту.

 

V.  Перебування державного службовця у Департаменті у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань державні службовці можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом директора Департаменту, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Директор Департаменту за потреби може залучати держслужбовців Департаменту до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється головним спеціалістом з питань персоналу і затверджується директором Департаменту.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається головним спеціалістом з питань персоналу директору Департаменту для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіку.

5. У разі залучення до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Департаменті запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VI. Порядок доведення до відома державних службовців Департаменту нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис держслужбовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на веб-сторінці Департаменту.

 

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Директор Департаменту зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції у Департаменті.

2. Державні службовці повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці у Департаменті відповідає директор Департаменту та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIII.    Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

 

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно, уповноваженій директором Департаменту особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Департаменту, головним спеціалістом з питань персоналу та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

IX.          Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог цих Правил є підставою для притягнення до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються директором Департаменту, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно.