Положення про ДУ "Сумський обласний контактний центр"

                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Сумської обласної
державної адміністрації
29.03.2012   №  114-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ

«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР»

1. Державна установа «Сумський обласний контактний центр» (далі – установа) є бюджетною установою, утвореною розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації, що належить до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації та є суб’єктом Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади (далі - Національна система).

2. Офіційне найменування установи:

Повне - державна установа «Сумський обласний контактний центр».

Скорочене – ДУ «Сумський обласний контактний центр».

3. Місцезнаходження установи - площа Незалежності, 2, місто Суми, Україна, 40030.

4. Установа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

5. Положення про установу, зміни та доповнення до нього затверджуються розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації.

6. Методичне забезпечення діяльності установи здійснює державна установа «Урядовий контактний центр» (далі - Урядовий контактний центр).

7. Метою створення та основним завданням діяльності установи є забезпечення на території Сумської області оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами - підприємцями, органами місцевого самоврядування (далі - заявники) за єдиним телефонним номером та через Інтернет.

8. Установа відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує за допомогою програмно-апаратного комплексу Національної системи:

приймання звернень заявників за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет;

опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;

інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики;

2) проводить:

аналіз змісту звернень заявників та подає відповідну інформацію Сумській обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень заявників органами виконавчої влади та подає відповідну інформацію Сумській обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, що потребують невідкладного прийняття рішень, та подає відповідну інформацію Сумській обласній державній адміністрації, Урядовому контактному центру;

3) здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром щодо надходження звернень заявників та стану їх розгляду;

4) надає на запит Сумської обласної державної адміністрації інформацію щодо звернень заявників та результатів їх розгляду;

5) забезпечує взаємодію з посадовими особами районних державних адміністрацій, що відповідальні за опрацювання звернень заявників;

6) готує інформацію для формування інформаційно-пошукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, пропозиції щодо його удосконалення та подає їх Урядовому контактному центру;

7) організовує інформування громадськості про свою діяльність через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт Сумської обласної державної адміністрації;

8) організовує відповідно до чинного законодавства поширення соціальної реклами з питань, що належать до її компетенції.

9. Установа має право:

1) надсилати одержані звернення заявників органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції інформацію про результати розгляду питань, порушених заявниками у зверненнях, роз’яснення щодо норм законодавства та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради з питань, що належать до її компетенції.

10. Установа під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державною установою «Урядовий контактний центр», органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування та громадянами.

11. Установу очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації.

12. Директор установи:

1) здійснює керівництво діяльністю установи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, визначає розподіл обов’язків між своїм заступником;

2) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників установи;

3) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4) без доручення діє від імені установи, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, судовими органами;

5) розпоряджається коштами установи в межах затвердженого кошторису;

6) призначає на посаду і звільняє з посади працівників установи;

7) розробляє та подає на затвердження згідно з чинним законодавством структуру, штатний розпис та кошторис установи.

13. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи установа набуває з дня її державної реєстрації, проведеної в установленому законодавством порядку.

Установа має самостійний баланс, рахунки в органі Державної казначейської служби, печатку та бланк із своїм найменуванням.

14. Установа не має на меті одержання прибутку, не здійснює підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контроль або управління ними.

15. Утримання установи здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

16. Матеріально-технічне забезпечення діяльності установи здійснюється відповідно до кошторису, затвердженого у встановленому чинним законодавством порядку.

17. Майно установи становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Установа здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї роботи та подає фінансову звітність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

18. Установа має право від свого імені та в установленому чинним законодавством порядку укладати договори, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

19. Установа припиняє діяльність у результаті передачі всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації на підставі розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

20. Ліквідація установи здійснюється ліквідаційною комісією.

Кількісний та персональний склад ліквідаційної комісії, порядок і строки проведення ліквідації, строк для подання претензій кредиторам визначаються розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації.

Установа вважається ліквідованою з моменту виключення її з Державного реєстру.

21. Вирішення інших питань діяльності установи, не врегульованих цим Положенням, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Заступник голови – керівник
апарату Сумської обласної
державної адміністрації                                                     О.М. Цупро

 

 

Завідувач сектору роботи
із зверненнями громадян
апарату Сумської обласної
державної адміністрації                                                          Б.О.Козлов