Правила внутрішнього трудового розпорядку ДУ "Сумський обласний контактний центр"

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

протокол загальних зборів трудового колективу державної установи «Сумський обласний контактний центр»

 15.07.2019 №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку
державної установи «Сумський обласний контактний центр»

 I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників державної установи «Сумський обласний контактний центр» (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів.    

2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників державної установи «Сумський обласний контактний центр» (далі – установа), режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.

3. Правила є обов’язковими для всіх працівників установи.

4. Правила доводяться до відома працівників установи.

5. В установі трудова дисципліна ґрунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками своїх обов’язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.

II. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників

1. Установу очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації.

2. Призначення на посади та звільнення з посад працівників установи здійснюється наказом директора установи. Початком виконання працівником своїх обов’язків є день, дата якого зазначена в наказі директора установи. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

3. При прийнятті на роботу може встановлюватися випробування терміном один місяць з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. 

Умови про випробування зазначаються в наказі директора установи про прийняття на роботу.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування.

4. У наказі про призначення на посаду зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, та умови оплати праці.

З наказом про призначення на посаду працівник ознайомлюється під розписку.

5. При прийнятті на роботу працівник установи ознайомлюється із Положенням про державну установу «Сумський обласний контактний центр».

Листок-ознайомлення засвідчується його власноручним підписом і зберігається в особовій справі.

6. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в установі особа, відповідальна за кадрову роботу, зобов’язана:

ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами оплати його праці;

ознайомити працівника із цими Правилами;

визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

проінструктувати працівника з техніки безпеки, про виробничу санітарію і гігієну праці, протипожежну охорону та інші правила з охорони праці тощо.

7. Кожному працівнику, робиться відповідний запис у трудовій книжці, а працівнику, який до прийняття на роботу не мав трудового стажу, заводиться трудова книжка в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у особи, відповідальної за кадрову роботу. Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до чинної Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

8. Припинення трудових відносин між установою та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, директор установи своїм наказом звільняє працівника у строк, про який просить працівник.

9. За домовленістю між працівником і директором установи працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.

10. Припинення трудових відносин з ініціативи директора установи не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

11. Зміна директора установи не може бути підставою для припинення працівником установи на займаній посади з ініціативи новопризначеного керівника.

12. Перед звільненням працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, передати всі службові документи іншій особі, визначеній директором.

13. У день звільнення особа, відповідальна за кадрову роботу відділу, зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до наказу директора установи та чинного законодавства України з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

III. Основні обов’язки і права працівників

1. Основними обов’язками працівників установи є:

додержання в роботі Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, організаційно-розпорядчих документів установи;

забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов’язків, завдань відповідно до своєї компетенції;

сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, доручень начальника, заступника директора установи, у межах визначених повноважень;

ініціатива і творчість у роботі;

          недопущення дій і вчинків, що можуть завдати шкоди інтересам людей,                  держави, негативно вплинути на репутацію працівника установи;

збереження інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством України не підлягає розголошенню;

недопущення дій, що ускладнюють діяльність установи або можуть бути розцінені, як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства України вважаються корупційними;

шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників установи, дотримання високої культури спілкування;

не виявлення всупереч інтересам справи упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об’єднань громадян або конкретних осіб;

постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;

підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу установи;

дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це директора, заступника директора;

утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщенні адміністративного будинку;

своєчасне подання відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).

2. Повноваження працівників визначаються Положеннями про установу та посадовими інструкціями.

3. Працівники установи мають право:

користуватися правами та свободами, що гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників установи та інших осіб;

брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);

на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;

вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;

на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;

у разі необхідності захищати свої законні права та інтереси в судовому порядку.

IV. Основні обов’язки керівництва

1. Директор установи зобов’язаний:

неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;

створювати для працівників установи умови, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків, підвищення продуктивності праці;

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за результатами їх особистої роботи;

забезпечити здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;

забезпечувати дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати необхідні соціально-побутові умови;

у випадках, передбачених чинним законодавством України, своєчасно надавати пільги і компенсації з урахуванням умов праці;

V. Робочий час і його використання

1. Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до цих Правил повинен виконувати свої обов’язки.

2. Для працівників установи встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

У випадках, передбачених статтею 56 Кодексу законів про працю України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

3.Працівники установи працюють на умовах п’ятиденного робочого тижня з 8.00 до 17.15 з перервою з 12.00 до 13.00.

Оператори установи працюють на умовах п’ятиденного робочого тижня з 8.00 до 18.00 на підставі графіка чергування затвердженого директором установи.

Розпорядок роботи операторів, які чергують:

У понеділок, вівторок, середу, четвер - з 8.45 до 18.00 з перервою 60 хвилин.

У п’ятницю чергують два оператори: перший з 9.00 до 17.00, другий з 10.00 до 18.00 з перервою 60 хвилин.

Оператор який чергує з 12.00 до 13.00 має обідню перерву з 13.00 до 14.00.

4. У передсвяткові дні робочий день скорочується на одну годину. Робота у вихідні та святкові дні здійснюється на підставі наказів директора установи і цей режим роботи може бути змінено тільки директором установи, відповідно до вимог чинного законодавства.

За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку.

У цьому разі оплата за роботу в ці дні проводиться в одинарному розмірі.

5. Працівникам надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів, якщо чинним законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством.

6. За наказом директора установи працівники установи можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, установленому чинним законодавством України. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

7. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється графіком відпусток з урахуванням необхідності забезпечення роботи установи та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року та затверджується директором установи і доводиться до відома всіх працівників.

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

VI. Заохочення за сумлінну працю

          1.Преміювання працівників здійснюється за особистий внесок у загальні результати роботи, для стимулювання зразкового виконання працівниками посадових обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпеченні при цьому високого рівня трудової і виконавської дисципліни в межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання та економії фонду оплати праці. Премія нараховується за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу .

Виплата премії проводиться щомісячно разом з виплатою заробітної плати за другу половину поточного місяця на підставі наказу установи. Премія не обмежується максимальним розміром. Повністю або частково премія не виплачується у разі порушення трудової та виконавської дисципліни, низького рівня якості роботи (неналежної якості опраціьованих документів, несвоєчасного виконання поставлених завдань).

При наявності економії фонду оплати праці, працівникам може виплачуватись премія до державних та професійних свят.

1.1.  В повному обсязі премія виплачується працівникам, які відпрацювали повний місяць, сумлінно виконували службові обов’язки, не допускали порушень трудової і виконавської дисципліни.

У фактично відпрацьований час включається:

-   час, коли працівник не працював повний місяць з причин: звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штату; виходом на пенсію за віком чи по інвалідності.

1.2.   Не виплачується премія працівникам:

-     за час перебування у відпустках;

-     за час хвороби, згідно з листком непрацездатності;

-   за час навчання на заочних відділеннях вищих та середніх спеціальних навчальних закладів;

-     при звільненні з роботи за власним бажанням до закінчення місяця.

1.3.  Преміювання директора контактного центру, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням із органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить установа.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1. До працівників установи дисциплінарні стягнення застосовуються за:

а) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

б) невиконання чи неналежне виконання  обов’язків;

в) перевищення своїх повноважень; 

г) вчинок, який дискредитує установу.

2. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

3. За порушення трудової дисципліни, відповідно до законодавства про працю України, до працівників можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

а) догана;

б) звільнення з роботи;

До моменту застосування дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу) до працівника, начальник установи зобов’язаний зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

4. Стягнення оформляється наказом начальника установи та оголошується працівнику, ознайомлення з яким він підтверджує власноручним підписом.

5. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не було нового дисциплінарного стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

6. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення з нього може бути знято достроково наказом начальника установа.

7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення, заохочення, що передбачені цими Правилами, до працівника не застосовуються.

 

 

Т.в.о. директора

державної установи

«Сумський обласний

контактний центр»                                                               О.М.Мегафрінова